کودک فلسطینی در کفن وسط خانه است!
برادرش نمیداند خوابیده یا مرده…
فقط نگاه میکند...
دلش میخواهد که این خوابیدن فقط یک بازی باشد...
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست
گویی همه خوابند ، کسی را به کسی نیست .
آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک
جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست .
این قافله از قافله سالار خراب است.
اینجا خبر از پیش رو و باز پسی نیست .
من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اما
آن سان شده‌ام گم که به من دسترسی نیست...